25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, zastúpená starostom MČ RNDr. Martinom Zaťovičom oznamuje verejnosti, že na základe požiadavky oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava, si Vás dovoľujeme informovať o investičnom zámere

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“


  » celý článok

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (953 kB)

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať a prenajať nehnuteľnosti ako prípady hodné osobitného zreteľa

  » celý článok

Výberové konanie

 Mestská časť Bratislava -Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e   v ý b e r o v é    k o n a n i e

  » celý článok

Ponuka priestorov

 Ponuka priestorov

  » celý článok

Návrh rozpočtu MČ Dúbravka 2015 s výhľadom na rok 2016-2017

 Návrh rozpočtu MČ Dúbravka 2015 s výhľadom na rok 2016-2017

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny