25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku v predpokladanej cene do 20.000 eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk: do 10. 12. 2013.
Kontaktná osoba: Ing. Vladimíra Nemčoková, tel. 0903 233 317.
  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa časti pozemkov a nebytový priestor.

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať pozemky v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad osobitného zreteľa.
  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na nákup detských postieľok v predpokladanej cene do 5 000,- Eur.

  » celý článok

Oznam o priekume trhu

Mestská časť Bratislava-Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na murárske práce-odstránenie závad podľa opatrení RÚVZ v budove ZŠ Nejedlého v predpokladanej cene do 5000 Eur bez DPH.

  » celý článok

Oznámenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka verejnou vyhláškou

V zmysle §26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamujeme všetkým žiadateľom o predĺženie povolenia na vyhradené parkovacie miesto, že vzhľadom na veľký počet záujemcov o vyhradené parkovacie miesto, mestská časť Bratislava-Dúbravka bude prijímať žiadosti, ktorým končí platné povolenie 31.12.2013 iba do tohto termínu, teda tak, ako je to uvedené v povolení na vyhradené parkovacie miesto. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú akceptované. Vyhradené parkovacie miesto bude zrušené mestskou časťou a pridelené ďalšiemu žiadateľovi podľa poradovníka.

  » celý článok

Oznam o prieskume trhu

Miestny úrad, mestská časť Bratislava – Dúbravka oznamuje, že uskutoční prieskum trhu na dodávku čistiacich a hygienických potrieb v celkovej predpokladanej cene do 5000 eur bez DPH.

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny