25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Vyhlásenie výberového konania

Mestská časť Bratislava-Lamač vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Heyrovského 4, Bratislava s elokovaným pracoviskom Malokarpatské nám. 6

  » celý článok

Verejno-obchodná súťaž

 Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

v   zmysle  § 9a ods. 9 v   spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/  zákona číslo 138/1991 Zb. o   majetku obcí v   znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o   nájme nebytových priestorov 
  » celý článok

Vyberové konanie na riaditeľa DKD

 Starosta MČ Bratislava-Dúbravka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ domu kultúry

 

  » celý článok

Oznámenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, zastúpená starostom MČ RNDr. Martinom Zaťovičom, oznamuje verejnosti, že na základe požiadavky Sekcie enviromentálneho hodnotenia a riadenia Odboru enviromentálneho posudzovania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, si Vás dovoľujeme informovať o strategickom dokumente

„Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“

  » celý článok

Obchodná verejná súťaž

 Obchodná verejná súťaž

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

v zmysle § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž


  » celý článok

Celoplošná deratizácia jesenň 2015

Celoplošná deratizácia jesenň 2015
  » celý článok

MČ Bratislava - Dúbravka vypisuje súťaž na nájom krytej garáže

 MČ Bratislava - Dúbravka vypisuje súťaž na nájom krytej garáže v Dome kultúry na Saratovskej 2 - vchod z Trhovej ul. bližšie informácie na tel, čísle 0917 859896 od 7,30 do 11,30 každý pracovný deň.

  » celý článok
1

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny