25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyObchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava

v zmysle § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž

na najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv o nájme nebytových priestorov za nasledovných súťažných podmienok:

Prenajímateľ / vyhlasovateľ

Mestská časť Bratislava- Dúbravka

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže sú nasledovné nebytové priestory nachádzajúce sa v Dome kultúry Dúbravka a to:

1/ kancelária          o výmere      18,25 m2

2/ kancelária           o výmere      14, 6 m 2

3/ garážový priestor v suteréne 12,0 m 2

Kancelárie je možné prenajať aj jednotlivo.

Kontaktná osoba vyhlasovateľa:

Meno: .Vaculová, Liptovský    

Telefón:     0917 859 896

E-mail:     vaculova@dkd.gmail.com

 

Ďalšie informácie(47kB) 


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny