25. júla 2024
Meniny má Jakub
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamy

Elektronická úradná tabuľa, verejné oznamy a informácie

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať a predať nehnuteľnosti

  » celý článok

Výrub a orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN – oznam

  Výrub a orez drevín v ochrannom pásme vedenia NN – oznam

  » celý článok

Upozornenie

Vzhľadom na pribúdajúci počet rozkopávkových prác a zaujatí územia na verejných priestranstvách bez povolenia, upozorňujeme  na možnosť uloženia sankcie, v prípade vykonávania rozkopávky a zaujatia územia na verejných priestranstvách bez písomného súhlasu mestskej časti.

  » celý článok

Vyhlásenie termínu voľby miestneho kontrolóra v MČ Bratislava - Rusovce

 Vyhlásenie (52 kB)

  » celý článok

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme od 6.7.2015 od 10:00 hod do odvolania

  » celý článok

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa

  » celý článok

Polyfunkčný komplex Polianky

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, zastúpená starostom MČ RNDr. Martinom Zaťovičom oznamuje verejnosti, že na základe požiadavky oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava, si Vás dovoľujeme informovať o zmene navrhovanej činnosti „Polyfunkčný komplex Polianky“

  » celý článok

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny