21. júna 2024
Meniny má Aloiz
DúbravkaMestská časťNovinky MČProgram 3. zasadnutia MZ Dúbravka

Program 3. zasadnutia MZ Dúbravka

 Otvorenie rokovania.

Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.    

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.(30kB)

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly.(60kB)

3. Návrh na úpravu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Dúbravka na rok 2015.(28kB)

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č......./2015,

o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a času pre stavebnú činnosť.(70kB)

5. Návrh Štatútu Fondu statickej dopravy mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(40kB)

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č......./2015,

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.

4/2012 zo dňa 25. 6. 2012 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii.(36kB)

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č......./2015,

o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(131kB)

8. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu

mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2013 zo dňa 30. 4. 2013 o podmienkach

používania symbolov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(3MB)

9. Návrh na odňatie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku zvereného Domu kultúry Dúbravka.(350 kB)

10. Návrh na predaj pozemku, parc. č. 873/2, k. ú. Dúbravka, Ľubici Zemanovej, ako prípad

hodný osobitného zreteľa.(1,7MB)

11. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/19, k. ú. Dúbravka, pre Igora Igaza, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.(900kB)

12. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/19, k. ú. Dúbravka, pre Jaroslava Beliša

a Janu Belišovú, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(800kB)

13. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 2401/40, k. ú. Dúbravka, pre Mgr. Jozefa

Šimutha, PhD.(600kB)

14. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/80 a parc. č. 3446/81, k. ú. Dúbravka, pre

Štefana Jakubíka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(770kB)

15. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/76 a parc. č. 3418/15, k. ú. Dúbravka, pre

Antona Jakubíka, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(770kB)

16. Návrh na nájom časti pozemku registra „E“ parc. č. 1040, k. ú. Dúbravka, spoločnosti

W Residence, s. r. o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(220 kB)

- príloha (372kB) 

17. Návrh na nájom nebytových priestorov v Základnej škole Bílikova, Viere Hrizovej, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.(830 kB)

18. Návrh na uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve s British International School

Bratislava s. r. o., na objekt na Perníkovej 4, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(900 kB)

19. Návrh na zníženie nájomného za nebytové priestory na Bazovského 6, pre Centrum

rodiny, n. o.(2,5 MB)

20. Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 539/2010 zo dňa 14.9. 2010.(230 kB)

21. Návrh na opravu uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Dúbravka

č. 23/2015 zo dňa 24.02.2015.(200 kB)

22. Etický kódex volených predstaviteľov mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(55 kB)

23. Informácia o vybavovaní podnetov občanov z poslaneckých dní.(29 kB)

24. Rôzne.

25. Interpelácie poslancov.

Informačný materiál č. 1 – Bezplatná právna poradňa (42kB) 

Informačný materiál č. 2 -  Etický kódex zamestnancov(45kB)

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.    

RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

starosta             


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny