14. júna 2024
Meniny má Vasil
DúbravkaMestská časťNovinky MČPozvánka na 4. zasadnutie MZZ

Pozvánka na 4. zasadnutie MZZ

Návrh programu


      Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

      Schválenie  programu  miestneho   zastupiteľstva, návrhovej   komisie   a   overovateľov

      zápisnice.

1.   Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.(28kB)

2.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ......./2015
      o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(60kB)

3.   Informácia o činnosti útvaru kontroly.(129kB)

4.   Správa o výsledkoch inventarizácie  majetku,  záväzkov  a rozdielu  majetku a záväzkov
      mestskej časti Bratislava-Dúbravka k  31. 12. 2014.(4MB)

-  príloha (3MB)

5.   Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka za rok 2014.(1MB ZIP)

6.   Návrh na nenávratné finančné dotácie na  rok  2015  z  rozpočtu mestskej časti Bratislava-
      Dúbravka pre športové kluby.(32kB)

7.   Návrh na odkúpenie 2/5 podielu na stavbe, súp. č. 1877, ul. Kpt. Rašu č. 2, k. ú. Dúbravka

      a zámenu nehnuteľnosti, súp. č. 1891, k. ú. Dúbravka.(630 kB)

8.  Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3058/3, k.ú. Dúbravka, spoločnosti EUPHORIA
      GASTRO s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.(100 kB)

9.  Návrh na nájom pozemku, parc. č. 1628, k. ú. Dúbravka, PhDr. Vladimíre Jackovej, ako
     prípad hodný osobitného  zreteľa.(36kB)

- príloha (42 kB

 10. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3470/4, k. ú. Dúbravka, Športovému klubu

      policajnej kynológie, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(2,5 MB)

11. Návrh na úpravu a prenájom priľahlej časti komunikácie.(38 kB)

- príloha(221 kB) 

12. Návrh na nájom veľkej a malej telocvične v budove školy na Pekníkovej č. 6, British
      International School s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa.(65 kB)

13. Návrh   na   nájom   nebytových   priestorov   v  Základnej   škole  Bilíkova,  občianskemu
      združeniu KALGATIS, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(202 kB)

14. Návrh  na  nájom  pozemkov  spoločnosti  NUBIUM  s. r. o., na  umiestnenie  reklamných
      zariadení, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(390 kB)

 15. Návrh na stanovenie výšky nájmu garáže na ulici Drobného č. 7/10 v suteréne, Bratislava,
      súp. č. 1893, vedenej na LV č. 2197, k. ú. Dúbravka, pre nájomcu Silviu Michalkovú.(46 kB)

16. Informácia o vybavenej interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva.(25 kB)

17. Rôzne.

18. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

  Informačný materiál – podnety z poslaneckých dní(28 kB)

S úctou

                                                                                              

                                                                                          v. z.  RNDr. Martin Zaťovič

                                                                                                               starosta


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny