17. júna 2024
Meniny má Adolf
DúbravkaMestská časťNovinky MČPozvánka na 2. zasadanie miestneho zastupiteľstva

Pozvánka na 2. zasadanie miestneho zastupiteľstva

Program

2. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka,

24. 02. 2015 o 14 00 hod.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12.

___________________________________________________________________

Otvorenie rokovania.

Schválenie programu zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

1.    Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva.

2.    Informácia o činnosti útvaru kontroly.

3.    Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017.

4.    Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 87/14/1104-7 zo dňa 13.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2010 zo dňa 29.6.2010, ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

príloha 

5.    Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 82/14/1104-10 zo dňa 30.10.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 zo dňa 19.2.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

príloha 

6.    Návrh na prerokovanie protestu prokurátora č. Pd 86/14/1104-9 zo dňa 5.11.2014 Okresnej prokuratúry Bratislava IV podaného proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2012 zo dňa 1.8.2012 o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii.

príloha 

7.    Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu

č. 4/1998 o vydávaní záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka a návrh na zrušenie napadnutého všeobecne záväzného nariadenia.

príloha 

8.    Návrh dodatku č. 1 k Pravidlám mestskej časti Bratislava-Dúbravka o vybavovaní sťažností a petícií.

9.    Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka v školskom roku 2013/2014.

10.    Informácia o delegovaní a odvolaní členov rád škôl za zriaďovateľa pri materských školách a základných školách.

11.    Návrh na vykonanie zmien v orgánoch spoločnosti Dúbravská televízia, s. r. o..

12.    Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 3423/166 a parc. č. 3420/39, k. ú. Dúbravka, spoločnosti W Residence, s.r.o. so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

13.    Návrh na nájom časti pozemku parc. č. 2908/3, k. ú. Dúbravka, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Bazovského č. 1, 3, 5 v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

14.    Návrh na nájom pozemkov registra „C“ parc. č. 4072/1, 4072/2, 4073/1 a 4073/2, k. ú. Dúbravka, JUDr. Marcele Gajdošovej a Igorovi Brankovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

15.    Návrh na predaj pozemkov registra „E“ parc. č. 3191/400, 3192/200 a 3191/100, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ZSE Distribučná a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

16.    Návrh na predaj pozemkov parc. č. 1804/7, 1804/10 a 1804/14, k.ú. Dúbravka, Kvetoslave Lazorišákovej.

17.    Návrh na predaj pozemkov parc. č. 865/13 a 865/14, k. ú. Dúbravka, Jozefovi Škuleczovi a Jane Škuleczovej.

18.    Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501, k. ú. Dúbravka, Ing. Františkovi Rácovi s manželkou a Miloslave Rácovej, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

19.    Návrh na predaj časti pozemku registra „E“ parc. č. 2199/501 a pozemku registra „C“ parc. č. 866/1, k.ú. Dúbravka, Ing. Kay Grobarčik, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

20.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka nájomcom- JUDr. Daniel Urban a Mgr. Anna Urbanová-Speak and Smile, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

príloha 1 

príloha 2 

príloha 3 

21.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka nájomcovi - Bohdan Vavrinec-AKI, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

príloha 1 

príloha 2 

22.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka nájomcovi - ILCO klub Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

príloha 1 

príloha 2

príloha 3 

23.    Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v Dome kultúry Dúbravka nájomcovi - Janka Cintulová, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

príloha 1

príloha 2 

24.    Plán predpokladaných kultúrnych podujatí Domu kultúry Dúbravka, oddelenia školstva, kultúry, športu a materských škôl a oddelenia sociálnych vecí a zdravotníctva mestskej časti Bratislava-Dúbravka v roku 2015.

25.    Vymedzenie riešeného územia pre obstaranie Územného plánu zóny Dúbracentrum.

príloha 1 

príloha 2 

príloha 3 

26.    Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka na rok 2015.

27.    Návrh termínov poslaneckých dní na rok 2015.

28.    Rôzne.

29.    Interpelácie poslancov.

Informačný materiál – čerpanie fin. prostriedkov z IROP 

Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

                                            

                                        

                                         RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

                                                           starosta


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny