16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMestská časťNovinky MČ5. Zasadnutie Miestneho zatupiteľstva - pozvánka a program

5. Zasadnutie Miestneho zatupiteľstva - pozvánka a program

POZVÁNKA

na 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa bude konať dňa

22. septembra 2015 (utorok) o 15.00 h.

v Kultúrnom centre Fontána na Ožvoldíkovej č. 12.

Návrh programu

Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

Schválenie programu miestneho zastupiteľstva, návrhovej komisie a overovateľov

zápisnice.

1. Informácia o plnení uznesení miestneho zastupiteľstva(30kB)

2. Informácia o činnosti útvaru kontroly(84kB)

3. Informácia o čerpaní rozpočtu k 30. 6. 2015(89kB)

4. Návrh na úpravu rozpočtu za rok 2015(36kB)

5. Návrh na zrušenie Cestného fondu a prevod zostatku na Fond statickej dopravy mestskej

časti Bratislava-Dúbravka(34kB)

6. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2014 o daní z nehnuteľností.(29kB)

7. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka k návrhu

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

o nájme bytov a prechodnom ubytovaní v ubytovniach hlavného mesta Slovenskej

republiky Bratislavy a jeho mestských častí.(365kB)

8. Návrh Projektu na predchádzanie vzniku bioodpadov.(29kB)

9. Návrh Zriaďovacej listiny hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru obce

mestskej časti Bratislava-Dúbravka.(1MB)

10. Návrh na prerokovanie petície občanov Mestskej časti Bratislava-Dúbravka o potrebe

dobudovania časti sídliska na Agátovej ulici, známej pod označením Dúbravka 200.(36kB)

11. Návrh na predaj pozemkov, parc. č. 866/3, 866/4, 866/5, 866/10, 1536/48 a 1536/47,

k. ú. Dúbravka, Oľge Dakkakovej.(2,4MB)

12. Návrh na predaj pozemku, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1775/1, Mgr. Martine Lubyovej, parc.

č. 1775/2, Ing. Eve Štefúnovej a parc. č. 1775/3, MUDr. Petrovi Margitfalviovi a MUDr.

Jane Margitfalviovej, ako prípady hodné osobitného zreteľa.(3MB)

13. Návrh na nájom pozemkov, parc. č. 3446/77 a 3418/14, k. ú. Dúbravka, Alojzovi

Hajdučíkovi, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(1MB)

14. Návrh na nájom časti pozemku, parc. č. 3175/2, k. ú. Dúbravka, Občianskemu združeniu

Dúbravčan, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(1MB)

15. Návrh na nájom pozemkov, k. ú. Dúbravka, na záhradkárske a rekreačné účely žiadateľom

zo zoznamu žiadateľov, ako prípad hodný osobitného zreteľa.(2MB)

16. Návrh na predĺženie nájmu pozemku, parc. č. 3692, k. ú. Dúbravka, Eve Zuzulovej, ako

prípad hodný osobitného zreteľa.(1MB)

17. Zámer zámeny pozemkov, parc. č. 982/1 a parc. č. 398, k. ú. Dúbravka.(272kB)

18. Rôzne.

19. Interpelácie poslancov miestneho zastupiteľstva.

      Ukončenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva.


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny