26. februára 2021
Meniny má Viktor
DúbravkaMiestny úradVoľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 

 

918/2015/PaM                                                                         V Bratislave dňa 27.10.2015

V Ý B E R O V É  K O N A N I E

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava v súlade s ustanovením

§ 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie:

Riaditeľ - Dom kultúry Dúbravka

Požadované predpoklady:

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

 znalosť príslušnej legislatívy a právnych predpisov

 prax v príslušnom odbore najmenej 3 roky, na riadiacu prax sa bude prihliadať

 predloženie koncepcie rozvoja Domu kultúry Dúbravka, na riadenie ktorého sa uchádzač

prihlasuje

 bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.

 telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce

 znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)

 osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

 Prihláška do výberového konania

 Vyplnený osobný dotazník(167 kB), prehľad doterajšej praxe, stručný popis pracovných činností

 Štruktúrovaný životopis

 Overený doklad o absolvovanom vysokoškolskom vzdelaní

 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

 Koncepciu rozvoja Domu kultúry Dúbravka

 Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné

predpoklady ďalším vzdelávaním

 Čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé

 Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade

s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších

predpisov.

Písomné prihlášky doručte v zatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr

do 20.11.2015 12,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie riaditeľ – Dom

kultúry Dúbravka“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní

len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v

určenom termíne.

RNDr. Martin Zaťovič

starosta


Zamestnávateľ:
Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava

Pracovná pozícia:
samostatný odborný referent - účtovník pre Materské školy

Náplň práce:
samostatné zabezpečovanie kompletnej účtovnej agendy materských škôl a školských jedální MČ Bratislava-Dúbravka

Požadované vzdelanie:
úplné stredné vzdelanie s maturitou s ekonomickým zameraním

Podmienkou je splnenie požadovaných predpokladov:
prax min. 3 roky vo verejnej správe v oblasti vedenia účtovníctva,
znalosť príslušnej legislatívy pre verejnú správu (zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, zákon o finančnej kontrole), výhodou je prax vo vedení účtovníctva obce a práca v účtovnom systéme IS SAMO od firmy Trimel

Osobnostné predpoklady:
samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť

Miesto výkonu práce:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Nástup:
ihneď alebo podľa dohody

Odmeňovanie:
podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Žiadosti o prijatie spolu s dotazníkom a štruktúrovaným životopisom zasielajte písomne na adresu: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava alebo

e-mailom na adresu: gajan@dubravka.sk936/2015/PaM                              Bratislava 29.10.2015

V Ý B E R O V É    K O N A N I E

Mestská časť Bratislava -Dúbravka , Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e  v ý b e r o v é  k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Ožvoldíkova 15, 841 02 Bratislava s nástupom 01. januára 2016

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa §6,7 a §34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
 • bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • ovládanie štátneho jazyka.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. znení neskorších predpisov.
 • znalosť a orientácia v predškolskej legislatíve, riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Inými požadovanými predpokladmi sú:

 • znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)
 • osobnostné a morálne predpoklady

Požadované doklady:

 • Prihláška do výberového konania
 • Vyplnený osobný dotazník
 • Štruktúrovaný životopis
 • Overený doklad o absolvovanom stredoškolskom vzdelaní alebo vysokoškolskom vzdelaní v požadovanom študijnom odbore
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.
 • Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
 • Koncepciu rozvoja materskej školy.
 • Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, kvalifikačnej skúšky a pod.)
 • Čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr do 23.11.2015 17,00 hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ Ožvoldíkova“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa. K výberovému konaniu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky uvedené požiadavky a požadované doklady doručia v určenom termíne.

RNDr. Martin Zaťovič, starosta


 

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Pozícia:
učiteľ materskej školy

Kvalifikačné predpoklady:

 • stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ, učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore učiteľstvo pre MŠ alebo predškolská pedagogika (resp. učiteľstvo pre MŠ alebo predškolská pedagogika v kombinácií)
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Iné požiadavky:
zodpovednosť, kladný prístup k deťom, komunikatívnosť, kreativita, znalosť práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie,
 • Štruktúrovaný životopis

Predpokladaný termín nástupu do zamestnania:
ihneď alebo podľa dohody

Žiadosti o prijatie spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte e-mailom na dewald@dubravka.sk

Kontakt : Mgr. Katarína Dewald 02/69 20 25 35


   

Voľná pracovná pozícia : Opatrovateľka

Náplň práce:

 • opatrovanie starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácom prostredí,
 • pomoc pri vykonávaní sebaobslužných úkonov, pri starostlivosti o domácnosť, sprievod.

Miesto výkonu práce:
Bratislava-Dúbravka

Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie:
absolvovanie opatrovateľského kurzu v rozsahu min. 220 hodín alebo stredné odborné vzdelanie v oblasti zdravotníctva, alebo opatrovania.

Osobnostné predpoklady:

 • komunikatívnosť,
 • empatia,
 • spoľahlivosť,
 • ochota pomáhať.

Kontaktná osoba:
Mgr. Soňa Šebová (koordinátorka )
0905 733 730
02/69202545


 

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny