7. júla 2020
Meniny má Oliver
DúbravkaMiestny úradReferát životného prostredia

Referát životného prostredia

  

Kontaktné informácie:


 Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny:

 • vydáva povolenia na výrub stromov a krovinatých porastov,
 • ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenia finančnej náhrady za povolený výrub,
 • prijíma oznámenia o výrube, drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie majetku, zdravia alebo života človeka,
 • vykonáva štátny dozor nad ustanovením zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním rozhodnutí, vydaných obcou na úseku ochrany prírody a krajiny,
 • ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 • uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia,
 • zabezpečuje regulatívnu a plánovaciu činnosť v problematike zelene,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej ochrany prírody a príslušnými orgánmi štátnej správy a Magistrátom hl. m. SR Bratislavy,
 • riadi a kontroluje činnosť referátu.

Úsek odpadového hospodárstva, detských ihrísk, povoľovanie studní

Kontakt: Ing. Mária Uhlariková

email:uhlarikova@dubravka.sk
Tel: 02/6010 1153
Kancelária č. 104, ul. Pri kríži 14, 841 02 Bratislava

 • sleduje stav nakladania s odpadom a kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení,
 • zadáva a kontroluje práce s malo objemovými košmi na uličné smeti,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s rozmiestňovaním veľkokapacitných kontajnerov,
 • eviduje čierne skládky a zabezpečuje ich odstránenie,
 • zabezpečuje práce v súvislosti s odstraňovaním psích exkrementov,
 • zadáva deratizačné a dezinfekčné práce na verejných priestranstvách
 • vydáva rybárske lístky
 • riadi a kontroluje činnosť na úseku údržby detských ihrísk a pieskovísk v správe mestskej časti,
 • povoľovanie studní pre fyzické osoby,
 • vyjadrenia k žumpám.

 

Úsek správy zelene, čistoty a poriadku

Mgr. Katarína Skačanová

Tel: 02/6010 1154
email: skacanova@dubravka.sk
Kancelária č. 107, ul. Pri kríži 14, 841 01 Bratislava

 • kontroluje stav čistoty a poriadku v zmysle platných VZN na verejných priestranstvách, (trhoviskách , kontajnerových stojiskách, komunikáciách III. a IV. triedy, záhradkárskych osadách),
 • zabezpečuje letné čistenie komunikácií III. a IV. triedy vrátane k nim patriacej cestnej zelene, parkovísk, ako aj čistenie obrubníkov a kanalizačných vpustí a lapákov splavenín,
 • zabezpečuje odstraňovanie nepojazdných motorových vozidiel a vrakov,
 • spolupracuje s mestskou a štátnou políciou,
 • eviduje malé zdroje znečistenia,
 • eviduje a zodpovedá za DHM (lavičky, vázy a pod.) vo verejnej zeleni a zadáva práce na ich údržbu,
 • zadáva a kontroluje práce v údržbe zelene - kosenie trávnikov, čistota, hrabanie lístia, orezy a výruby stromov, výsadba stromov a kríkov,
 • riadi činnosť dodávateľov pri údržbe zelene,
 • vedie evidenciu zelene na území mestskej časti,
 • vykonáva rozborovú a hodnotiacu činnosť v agende vzťahujúcej sa na problematiku ochrany prírody,
 • ukladá vlastníkom (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonávať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie,
 • uskutočňuje výkon právoplatného rozhodnutia na výrub drevín,
 • vedie evidenciu pozemkov, vhodných na náhradnú výsadbu, ktorých zaradenie vopred prerokováva s ich vlastníkmi,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny.

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny