22. júla 2024
Meniny má Magdaléna
DúbravkaSamosprávaProgramový rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka

Programový rozpočet MČ Bratislava-Dúbravka

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. júla 2006 uznesením č. 660 Návrh programového vyhlásenia vlády SR /na roky 2006-2010/, ktoré bolo následne 4. augusta 2006 schválené aj Národnou radou Slovenskej republiky.

V časti 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR – Makroekonomický rámec, verejné financie a dane – sa vláda SR zaviazala, že v oblasti výdavkov verejných financií pristúpi k ich reforme s hlavným dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Súčasne si v súvislosti s inštitucionálnou reformou stanovila cieľ implementovať programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy.

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve od 1. januára 2009.

Od roku 2009 sa teda „povinnosť“ pripravovať tzv. programové rozpočty vzťahuje aj na jednotlivé subjekty samosprávy – teda obce, mestá a vyššie územné celky. Znamená to, že rozpočty územnej samosprávy už budú obsahovať údaje o zámeroch a cieľoch samospráv, čím sa podstatne zvýši informačná hodnota týchto dokumentov.

Návrh Programového rozpočtu výdavkov mestskej časti je dopracovaný a zostavený v súlade s rozpočtom výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie, ktorý bol schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 298/2008 zo dňa 9. decembra 2008. Zostavenie rozpočtu výdavkov v programovom členení vychádza z potreby definovania zámeru a stanovenia cieľov v procese tvorby rozpočtovania.

Celkové výdavky Programového rozpočtu MČ sa členia na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie. Rozpis všetkých výdavkov v členení na programy a podprogramy sú rozpisom zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny