16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokOstatné zmluvy

Ostatné zmluvy

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá
20.10.2011

Dodatok č. 1 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

Sobotovičová Laura JUDr.


25.10.2011

záložná zmluva

č. zmluvy:104/735/2009

typ zmluvy: záložná zmluva

názov zmluvy: záložná zmluva

dátum podpisu: 25.10.2011

zmluvný partner: Štátny fond rozvoja bývania

dátum zverejnenia: 25.10.2011


JUDr. Eva Fridrichová

30.11.2011

dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

č. zmluvy: 132/2006

typ zmluvy:dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

názov zmluvy: dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke

dátum podpisu: 30.11.2011

zmluvný partner: British Internantional School Bratislava, s.r.o.

dátum zverejnenia: 30.11.2011


JUDr. Eva Fridrichová

14.12.2011

Darovacia zmluva DZ/23/2011

č. zmluvy: 334/2011

typ zmluvy: darovacia zmluva

názov zmluvy: Darovacia zmluva DZ/23/2011

dátum podpisu: 03.10.2011

darca: VÚB, a.s.

dátum zverejnenia: 14.12.2011

Ing. Packová

9.12.2011

č. zmluvy : 0831000156

typ zmluvy: Poistná zmluva

názov zmluvy : Poistenie hnuteľných vecí Múzea Dúbravka

dátum podpisu :30.10.2011

zmluvný partner : Groupama poisťovňa a.s.

dátum zverejnenia : 9.12.2011

JUDr. Ľubica Hofmannová

27.12.2011

č. zmluvy: 339/2011

typ zmluvy: darovacia zmluva

názov zmluvy: Darovacia zmluva č. 339/2011

dátum podpisu: 15.12.2011

zmluvný partner: LEMON SPORT s.r.o.

dátum zverejnenia: 27.12.2011

JUDr. Ľubica Hofmannová

28.12.2011

č. zmluvy: Dodatok č. 3

typ zmluvy: zmluva o stravovaní dôchodcov

názov zmluvy: Dodatok č. 3/2011 k Zmluve o stravovaní dôchodcov č. 9/2008 zo dňa 7.2.2008

dátum podpisu: 28.11.2011

zmluvný partner: Domov jesene života, Hanulová7/A, 841 01 Bratislava

JUDr. Ľubica Hofmannová

31.12.2011

1) názov zmluvy:

Dodatok

č. 2 - KU K O L E K T Í V N E J Z M L U V E

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

so sídlom: Žatevná 2, 844 02 Bratislava

IČO: 00603406

v zastúpení : štatutárny zástupca Ing. Ján Sandtner, starosta

(ďalej len „zamestnávateľ“)

a

Základná organizácia SLOVES

Miestny úrad mestskej časti Dúbravka

IČO: 22664980 054

v zastúpení: Anna Feketeová, predsedníčka

a PhDr. Marek Horňanský, MBA. tajomník

3) popis predmetu zmluvy:

Tento Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve ( ďalej len „Dodatok“) sa uzatvára v zmysle zákona

č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001

Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Zákonník práce“) a ďalších

všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodatok upravuje pracovné a mzdové, individuálne a kolektívne

vzťahy medzi

zamestnávateľom a jeho zamestnancami, medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou

výhodnejšie, ako sú upravené v Zákonníku práce alebo inom pracovnoprávnom predpise

v prípadoch, keď to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis výslovne nezakazujú

alebo z nich nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť.

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

27.12.2011

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

02.01. 2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

30.04. 2012

JUDr. Ľubica Hofmannová


Číslo: 4/2012

Názov: Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o stravovaní dôchodcov č. 136/2007

Typ: Dodatok k zmluve o stravovaní

Predmet: zvýšenie ceny stravnej jednotky

Cena: 2,50 Eura/obed

Dátum uzatvorenia: 26.01.2012

Dátum zverejnenia: 20.2.2012

Dodávateľ: PINO s.r.o. Tomáš Mészároš

Ulica, číslo: Farského 14

Mesto: Bratislava

IČO: 44013141

Dátum účinnosti: dňom zverejnenia

Dátum platnosti do: neuvedený

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva

Zodpovedný:

JUDr. Izabela Rosíkováa) názov zmluvy: Dohoda o skončení nájomného vzťahu založeného Zmluvou o nájme č. 194/2003

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Ing. Peter Hanulík

Sídlo: Donnerova č. 9, 841 04 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: ukončenie nájmu pozemku

d) ---

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 29.02.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 02.03.2012

g) ---

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

6.3.2012

Číslo: 85236/4586

Názov:

Rámcová zmluva

Typ:

Poskytovanie finančných služieb

Predmet:

Dohoda o vkladoch.

Cena:

Momentálne voľne finančné zdroje

Dátum uzatvorenia:

1.3.2012

Dátum zverejnenia:

06.03.2012

Poskytovateľ

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ulica, číslo:

Tomášikova 48

Mesto:

Bratislava

IČO:

00151653

Dátum účinnosti:

Dátum platnosti :

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie ekonimické

Zodpovedný:

Ing. Zdenka Packová

Ing. Zdenka Packová

5.3.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu za obdobie 05.03.2012

Zmluvy o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k bytu, garáži a NP v súlade so zákonom 182/1993 Z.z.

Zverejnené dňa: 05.03.2012a) názov zmluvy: Dohoda o spolupráci medzi BSK a MČ Bratislava-Dúbravka

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25

IČO: 3606 3606

c) popis predmetu zmluvy: výmena informácií, koordinácia činností v oblasti regionálneho a územného rozvoja

d) celková hodnota predmetu nájmu: -

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 21.02.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 21.02.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: neurčený

h) zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kosnáč


10.04.2012

a) názov zmluvy: Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 85/2011

b) identifikácia účastníkov dodatku: Bytový dom Dúbravka s.r.o.

Sídlo: Uhrova č. 18, 831 01 Bratislava

c) popis predmetu dodatku : úprava podmienok zmluvy

d) dátum, kedy bol dodatok uzavretý: 05.04.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti dodatku: 06.04.2012

g) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


JUDr. Mária Gajdošíková

27.4.2012

Dodatok č. 3 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

JUDr. Laura Sobotovičová, Anna Feketeová
16.5.2012

Číslo:153/2012

Názov:

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Typ:

Telekomunikačné služby

Predmet:

Prevod účastníckeho čísla

Cena:

0,- Eur

Dátum uzatvorenia:

11.5.2012

Dátum zverejnenia:

16.5.2012

Dodávateľ:

Orange Slovensko, a.s.

Ulica, číslo:

Prievozská 6/a

Mesto:

Bratislava

IČO:

35 69 72 70

Dátum účinnosti:

17.12.2011

Dátum platnosti do:

neurčite

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková

 

Priloha

Ing. Vladimíra Nemčoková

29.5.2012

a) názov zmluvy: Zmluva o vzdelávacej spolupráci

b) identifikácia účastníkov zmluvy: SSŠ British International School Bratislava, J. V. Dolinského 2121/1, 841 01 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : podpora vzdelávania na miestnej úrovni

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 28.05.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti dodatku: 30.05.2012

g) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková


JUDr. Mária Gajdošíková

Číslo:

192/2012

Názov:

Zmluva o poskytnutí služieb

Typ:

Deratizačné služby

Predmet:

Pravidelné vykonávanie jarnej a jesennej dertatizácie verejných priestranstiev vrátane kanalizačných prípojov v správe mestrskej časti položením deratizačných nástrah. Monitoring verejných priestranstiev, bezpečné umiestnenie nástrah, zakrytie dier po hlodavcoch, zber uhynutých hlodavcov.

Cena:

4500 EUR

Dátum uzatvorenia:

25.6.2012

Dátum zverejnenia:

27 .6.2012

Dodávateľ:

Juráček Radoslav – Slovenská deratizačná služba

Ulica, číslo:

Devínske jazero 1

Mesto:

841 07 Bratislava

IČO:

37080741

Dátum účinnosti:

od 1.7.2012

Dátum platnosti do:

31.12.2013

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

     Ing. Jana Chválová


     Ing. Jana Chválová

Číslo:212/2012

Názov:

Zmluva o poskytnutí služieb

Typ:

Nakladanie s odpadom

Predmet:

Zber objemného odpadu v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v roku 2012 a jeho

likvidácia, alebo zhodnotenie

Cena:

30 000 EUR

Dátum uzatvorenia:

6.7.2012

Dátum zverejnenia:

10 .7.2012

Dodávateľ:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Ulica, číslo:

Ivánska cesta 22

Mesto:

821 04 Bratislava

IČO:

00 681 300

Dátum účinnosti:

od 10.7.2012

Dátum platnosti do:

31.12.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

Ing. Jana Chválová

Ing. Jana Chválová
13.7.2012

a) názov zmluvy: Dohoda č. 1/2012 o splátkach

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Slavomíra Martináková

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o splátkach

d) celková hodnota predmetu: 2.099,96 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 28.02.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 01.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 21.02.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

10.7.2012

Číslo:42694002 (centr. ev. 219/2012)

Názov:

Konica Minolta Prenájom

Typ:

Zmluva o prenájme, servise a údržbe kopírovacieho zariadenia

Predmet:

Poskytnutie zariadenia na rozmnožovanie dokumentov

Cena:

11 185 € s DPH ( mesačná platba 233,02 € )

Dátum uzatvorenia:

03.07.2012

Dátum zverejnenia:

10.07.2012

Dodávateľ:

Konica Minolta Slovakia s.r.o.

Ulica, číslo:

Černyševského 10.

Mesto:

Bratislava

IČO:

31338551

Dátum účinnosti:

11.07.2012

Dátum platnosti do:

48 mesiacov

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková


Ing. Vladimíra Nemčoková
22.8.2012

a) názov dokumentu :

Zmluva č. 226/2012 o zabezpečovaní mliečnych výrobkov

b) identifikácia účastníkov zmluvy: RAJO a.s., Studená č. 35, Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : zabezpečovanie mliečnych výrobkov pre žiakov ZŠ Sokolíkova č. 2

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 20.08.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti dodatku : deň nasledujúci po dni jej zverejnenia (najskôr 23.08.2012)

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 30.06.2013

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková
30.10.2012

a) názov dokumentu :

Darovacia zmluva č. KRHZ-BA-HZUB3-287/2012 o správe

majetku štátu

b) identifikácia účastníkov zmluvy: KR HaZZ Bratislava

Sídlo: Staromestská 6, 811 03 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : úprava podmienok zmluvy

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 25.06.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy : deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia

g) zodpovedná osoba: Ing. Ján Sandtner

Ing. Ján Sandtner
29.9.2012

Dodatok č. 4 KU KOLEKTÍVNEJ ZMLUVE

Sobotovičová Laura JUDr.


19.11.2012

a) názov dokumentu :

Darovacia zmluva č. 407/2012

b) identifikácia účastníkov zmluvy: SUPTel s. r. o., Račianska č. 155, 831 54 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy : poskytnutie finančného daru

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 19.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy : deň nasledujúci po dni jej zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: doba neurčitá

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

Zmluva o zdruzeni BVS

názov zmluvy: zmluva č.2/2012/OB

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Považanova 4, 841 02 Bratislava

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o pristúpení k záväzku

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 29.11.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: 29.11.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 10.12.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

Číslo:

506/2012 (8001024666)

Názov:

Zmluva o poistení vozidiel

Typ:

Povinné zmluvné poistenie

Predmet:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV

Cena:

1 247,16 €

Dátum uzatvorenia:

13.12.2012

Dátum zverejnenia:

19.12.2012

Dodávateľ:

UNIQA poisťovňa a.s.

Ulica, číslo:

Lazaretská 15

Mesto:

Bratislava

IČO:

00653501

Dátum účinnosti:

1.1.2013

Dátum platnosti do:

1.1.2014

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková

Ing. Vladimíra Nemčoková

Číslo:

505/2012 (8001024668)

Názov:

Zmluva o poistení vozidiel

Typ:

Havarijné zmluvné poistenie

Predmet:

Poistenie škôd na MV

Cena:

1 724,44 €

Dátum uzatvorenia:

13.12.2012

Dátum zverejnenia:

19.12.2012

Dodávateľ:

UNIQA poisťovňa a.s.

Ulica, číslo:

Lazaretská 15

Mesto:

Bratislava

IČO:

00653501

Dátum účinnosti:

1.1.2013

Dátum platnosti do:

1.1.2014

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie prevádzky a správy

Zodpovedný:

     Ing. Vladimíra Nemčoková

Ing. Vladimíra Nemčoková

a) názov dokumentu : Darovacia zmluva

b) identifikácia účastníkov zmluvy: OZO DUBRAVKA s.r.o. ako darca, MČ ako obdarovaný

c) popis predmetu zmluvy : darovanie stavby so súp. č. 5790 - "Skladová hala - Dúbravčice"

d) dátum, kedy bola zmluva uzavretá : 19.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy : deň nasledujúci po dni jej zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: doba neurčitá

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

číslo: 527/1993

Názov: Dodatok č. 3 k zmluve č. 23/1993

Typ: dodatok k zmluve

Predmet: nájom veľkokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu

cena: 331,94 EUR

dátum uzatvorenia: 19.12.2012

dátum zverejnenia: 20.12.2012

Dátum účinnosti: deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy

zmluvný partner: FK CRA, s.r.o., Repašského 18, 841 02 Bratislava

Zodpovedný: JUDr. Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková

názov zmluvy: zmluva č. 2/2012/OB

b) identifikácia účastníkov zmluvy: Pri kríži 22A

c) popis predmetu zmluvy: dohoda o pristúpení k záväzku

d) celková hodnota predmetu: 0 €

e) dátum, kedy bola zmluva uzavretá: 18.12.2012

f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy: po dni zverejnenia

g) dátum skončenia platnosti zmluvy: 21.12.2012

h) zodpovedná osoba: JUDr. Mária Gajdošíková

JUDr. Mária Gajdošíková


Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny