16. júna 2024
Meniny má Blanka
DúbravkaMiestny úradZverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávokDotácie a granty

Dotácie a granty

  

 Zverejnené  Názov a anotácia  Zodpovedá

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre neziskovú organizáciu

č. zmluvy: 189

typ zmluvy: „dotácie a granty“

názov zmluvy: zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre neziskovú organizáciu

dátum podpisu: 22.09.2011

zmluvný partner: Tanečný klub DANUBE Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava

dátum zverejnenia: ...

zodpovedný: JUDr. Izabela Rosíková (vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva)

 JUDr. Izabela Rosíková (vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva)


Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre neziskovú organizáciu

č. zmluvy: 216

typ zmluvy: „dotácie a granty“

názov zmluvy: zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie pre neziskovú organizáciu

dátum podpisu: 29.09.2011

zmluvný partner: Depaul Slovensko, nezisková organizácia, kapitulská 18, 814 14 Bratislava

dátum zverejnenia: .....

zodpovedný: JUDr. Izabela Rosíková (vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva)

JUDr. Izabela Rosíková (vedúca odd. sociálnych vecí a zdravotníctva)

30.11.2011

č. zmluvy:         č.304/ 2011

typ zmluvy:         Zmluva o poskytnutí dotácie

názov zmluvy:     Zmluva o poskytnutí dotácie č.304/2011

dátum podpisu:     29.11.2011

zmluvný partner:     Športový hokejový klub KŠK Bratislava

            Sídlo: Harmincova 3

            841 01 Bratislava

            štatutárny zástupca: Branislav Semančík

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

         č. ú.: 171345572/0900

IČO: 31 798 241

dátum zverejnenia:     30.11.2011


 PhDr. Katarína Vaškaninová

8.12.2011

č. zmluvy : 330/2011

typ zmluvy: zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

názov zmluvy : zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie na rekonštrukciu kontajnerového stojiska

Hanulova 9

dátum podpisu:7.12.2011

zmluvný partner : Vlastníci bytov a NP Hanulova 9 v zastúpení Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava

dátum zverejnenia : 8.12.2011

PhDr. Katarína Vaškaninová

7.12.2011

č. zmluvy:         č.320/ 2011

typ zmluvy:         Zmluva o poskytnutí dotácie

názov zmluvy:     Zmluva o poskytnutí dotácie č.320/2011

dátum podpisu:     07.12.2011

zmluvný partner:     Futbalová akadémia mládeže športového klubu

            polície Bratislava

            Sídlo: Schneidera Trnavského 2/a

            841 01 Bratislava

            štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mravec

Bankové spojenie: VÚB a.s.Bratislava

         č.ú.:2860035851/0200

IČO: 43000002

dátum zverejnenia:     07.12.2011


PhDr. Katarína Vaškaninová

12.12.2011

Č. zmluvy:        336/2011

Typ zmluvy:        Zmluva o poskytovaní dotácií

Názov zmluvy:    Zmluva o poskytnutí dotácie č. 336/2011

Dátum podpisu:    9.12.2011

Zmluvný partner:    Športový klub ŠK Škorpión Dúbravka

Sídlo: Beňovského 6

            841 01 Bratislava

            Štatutárny zástupca: Roman Bodinger

            Bankové spojenie: Tatra Banka

            Č. účtu: 2621078440/1100

            IČO: 42134382

Dátum zverejnenia: 12.12.2011


PhDr. Katarína Vaškaninová

12.12.2011

Č. zmluvy:        335/2011

Typ zmluvy:        Zmluva o poskytovaní dotácií

Názov zmluvy:    Zmluva o poskytnutí dotácie č. 335/2011

Dátum podpisu:    9.12.2011

Zmluvný partner:    Spolok Bratislavské mažoretky A&M

            Sídlo: Tomášikova 23/C

            Štatutárna zástupca: Barbora Hostýnová

            Bankové spojenie: VÚB Banka

            Č.ú.: 18939032/0200

            IČO: 31768512

            DIČ: 2021294088

Dátum zverejnenia: 12.12.2011


PhDr. Katarína Vaškaninová

22.12.2011

č. zmluvy:         č.358/ 2011

typ zmluvy:         Zmluva o poskytnutí dotácie

názov zmluvy:     Zmluva o poskytnutí dotácie č.358/2011

dátum podpisu:     21.12.2011

zmluvný partner:     ŠKP Inter Dúbravka

            Sídlo: Schneidera Trnavského 2/a

            841 01 Bratislava

            štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Mravec

Bankové spojenie: VÚB a.s.Bratislava

         č.ú.:2860035851/0200

IČO: 43000002

dátum zverejnenia:     22.12.2011


PhDr. Katarína Vaškaninová

4.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.2/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Jednota dôchodcov na Slovensku /ďalej len „Jednota“/

Miestna organizácia Bratislava IV-Dúbravka pri

Okresnej organizácii Bratislava IV

Bagarova 10, 841 01 Bratislava

IČO: 00897019/113

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR

štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Chomová, predsedníčka

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 300,- Eur (slovom tristo eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 29.12.2011 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

300,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

10.01.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.01.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.2012

JUDr. Rosíková

4.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č. 283/2011

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 202 0919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER – starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13

841 01 Bratislava 42

IČO: 604 879

DIČ: 2020919219

Štatutárny zástupca: Edita Kruzslíková

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu vo výške 200,- Euro (slovom dvesto euro). Finančný príspevok sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 12.10. 2011 v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

200,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

10.11.2011

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.11.2011

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.2011

JUDr. Rosíková

4.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.282/2011

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Nejedlého 14, 841 02 Bratislava

IČO: 31754619 DIČ: 2020902015

Štatutárny zástupca: Nadežda Ramacsayová (ďalej len príjemca)

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú finančnú dotáciu vo výške 150,- Eur (slovom: stopäťdesiat eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 12.10. 2011 v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií a dodatku č.1/2006 (ďalej len „VZN č.1/2005“).

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

150,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

10.11.2011

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

10.11.2011

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.2011

JUDr. Rosíková

4.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.78/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Tanečný klub DANUBE Bratislava

Janotova 14, 841 05 Bratislava

IČO: 30809886

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s., Bratislava

č.ú: 179236-012/0200

Štatutárny zástupca: Andrej Mičunek (ďalej len príjemca)

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 300,- Euro (slovom: tristo eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 27.01.2012 v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií a dodatku č.1/2006 (ďalej len „VZN č.1/2005“).

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na úhradu vynaložených nákladov, v súvislosti s realizáciou a organizáciou integračného projektu ARS INTEGRA 2012, pre deti, mládež a dospelých so zdravotným postihnutím. Dotácia sa poskytuje v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005).

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

300,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.20124.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č. 79/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Jednota dôchodcov na Slovensku /ďalej len „Jednota“/

Miestna organizácia Bratislava IV-Dúbravka pri

Okresnej organizácii Bratislava IV

Bagarova 10, 841 01 Bratislava

IČO: 00897019/113

Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR

štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Chomová, predsedníčka

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 320,- Eur (slovom tristo dvadsať eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 29.12.2011 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na pokrytie časti nákladov v súvislosti s organizáciou a aktivitami miestnej organizácie Jednoty dôchodcov na rok 2012“ v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005 a dodatku č.1/2006.

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

320,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.20124.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.80/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Klub Venuša - Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Brestová 6, 821 02 Bratislava

V zastúpení organizačnou zložkou LPR – Klub Venuša Bratislava

IČO: 00641 219

Registrované na MV SR pod č.VVS/1-909/90-152-7

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa

č.ú: 0011485154 / 0900

štatutárny zástupca: RNDr. Marta Vozárová - prezidentka

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 140,- Eur (slovom: stoštyridsať euro). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 14.02.2012 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií.

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na účely organizácie sociálno-zdravotných projektov, na činnosť svojpomocného klubu VENUŠA pre ženy s nádorovým ochorením prsníka, s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005 a dodatku č.1/2006.

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

140,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.2012


4.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.81/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Zväz diabetikov Slovenska – základná organizácia Bratislava

občianske združenie

Vlčkova 26, 811 04 Bratislava

IČO: 00641332001

DIČ: 2022122102

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava

č.ú: 0011478480 / 0900

Štatutárny zástupca: Anna Lazarová, predsedníčka

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 70,- Euro (slovom sedemdesiat eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 20.02.2012 v zmysle §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií a dodatku č.1/2006 (ďalej len „VZN č.1/2005“).

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na sociálno-zdravotné projekty pre členov združenia v kalendárnom roku 2012 – vzdelávacie a rekondičné aktivity pre seniorov (v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005).

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

70,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.20124.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č. 82/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Základná organizácia asociácie postihnutých chronickými chrobami

MČ Karlova Ves – zriaďovateľ APCHCH v SR, Bratislava

IČO: 30787700

Registrované na MV SR pod č.VVS/1-909/90-152-7

Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, č.ú: 0011469808/0900

štatutárny zástupca: Ing. Jarmila Grúberová, CSc. - podpredsedníčka

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú finančnú výpomoc vo výške 90,- Eur (slovom: deväťdesiat euro). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 19.01.2011 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na úhradu nákladov spojených s realizáciou výročnej členskej schôdze, juniálesu, rekondičného a predvianočného posedenia v r. 2012 pre členov asociácie, s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka, v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005 a dodatku č.1/2006.

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

90,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.20124.1.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.83/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

Bratislavský spolok nepočujúcich 1930

Haanova 10, 852 23 Bratislava

IČO: 42128862

Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava

č.ú: 2406180856/0200

štatutárny zástupca: Stanislav ČULEN - predseda

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 150,-Eur (slovom: stopäťdesiat eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 24.01.2012 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií

Účel dotácie

Príjemca je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu na účely pripravovaného sociálno-rehabilitačného projektu na r. 2012, pre nepočujúcich občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle §2 ods.2 a ods. 3 písm. b/ VZN č. 1/2005 a dodatku č.1/2006.

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

150,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

26.03.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

26.03.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.201214.5.2012

1) názov zmluvy:

ZMLUVA č.149/2012

o poskytnutí nenávratnej dotácie

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

a zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2) identifikácia účastníkov zmluvy:

Poskytovateľ:

Mestská časť Bratislava – Dúbravka

Žatevná 2, 841 02 Bratislava

IČO: 00603 406

DIČ: 2020919120

štatutárny zástupca: Ing. Ján SANDTNER - starosta

(ďalej len poskytovateľ)

a

Príjemca:

OZ Vagus

Čelákovského 2, 81103 Bratislava

IČO: 421 85 971

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava

č.ú: 2921857374/1100

Štatutárny zástupca: Sergej Kára (ďalej len príjemca)

3) popis predmetu zmluvy:

Poskytovateľ poskytuje príjemcovi nenávratnú dotáciu vo výške 100,- Eur (slovom sto eur). Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti príjemcu zo dňa 02.03.2012 a v zmysle §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Dúbravka č.1/2005 o poskytovaní dotácií (ďalej len „VZN č.1/2005) a dodatku č.1/2006 k VZN č.1/2005 o poskytovaní dotácií

4) celková hodnota predmetu zmluvy, vrátane dane z pridanej hodnoty:

100,- Eur

5) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu:

15.05.2012

6) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy:

15.05.2012

g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú:

15.12.20128.8.2012

Číslo:

231/2012

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Typ:

Dotácie a granty

Predmet:

Finančná podpora pre rozhodcov FK Dúbravka

Cena:

1000,- Eur

Dátum uzatvorenia:

08.08.2012

Dátum zverejnenia:

08.08.2012

Odberateľ:

FK Dúbravka, Ing. Miroslav Janky

Ulica, číslo:

K Horánskej studni 29

Mesto:

Bratislava

IČO:

17315298

Dátum účinnosti:

08.08.2012

Dátum platnosti do:

15.12.2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie školstva, kultúry, športu a MŠ

Zodpovedný:

     PaedDr. Viera Zavřelová


  PaedDr. Viera Zavřelová
8.10.2012

Číslo zmluvy: 323/2012

Typ zmluvy:

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Dátum podpisu: 08.10.2012

Zmluvný partner: Women´s soccer club

Dátum zverejnenia: 08.10.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová
15.11.2012

Č zmluvy: 376/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 376/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Šachový klub Dúbravan

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová
15.11.2012

Č. zmluvy: 371/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 371/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Športový hokejový klub KŠK Bratislava

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová
15.11.2012

Č. zmluvy: 373/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 373/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Futbalový klub ŠKP Inter Dúbravka Bratislava

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová
15.11.2012

Č. zmluvy: 377/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 377/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Školský športový klub

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedená: Mgr. Mariana Korbelová


Mgr. Mariana Korbelová

15.11.2012

Č. zmluvy: 370/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č.370/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Spolok Bratislavské mažoretky A&M

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová
15.11.2012

Č. zmluvy: 372/2012

Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 372/2012

Dátum podpisu: 15.11.2012

Zmluvný partner: Dobrovoľný hasičský zbor

Dátum zverejnenia: 15.11.2012

Zodpovedná: Mgr. Mariana Korbelová

Mgr. Mariana Korbelová

Číslo:

444/2012

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Typ: Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Predmet:

Dotácia na rekonštrukcia kontajnerového stojiska – zhotovenie oplotenia a prestrešenia kontajnerového stojiska Hanulova 9.

Výška dotácie :

165 EUR

Dátum uzatvorenia:

29.11.2012

Dátum zverejnenia:

3.12.2012

Príjemca: Vlastníci bytov a NP Hanulova 9

V zastúpení Správcovské bratislavské družstvo

Ulica, číslo: Drobného 27

Mesto: 841 01 Bratislava

IČO: 35803843

Dátum účinnosti:

od 3.12.2012

Dátum platnosti do:

31. 12. 2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

     Ing. Jana Chválová

Ing. Jana Chválová

Číslo:

468/2012

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Typ: Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Predmet:

Dotácia na výstavbu kontajnerového stojiska

Výška dotácie :

330 EUR

Dátum uzatvorenia:

3.12.2012

Dátum zverejnenia:

5.12.2012

Príjemca: Základná škola

Ulica, číslo: Pri kríži 11

Mesto: 841 02 Bratislava

IČO: 36 060 917

Dátum účinnosti:

od 5.12.2012

Dátum platnosti do:

31. 12. 2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

     Ing. Jana Chválová

  Ing. Jana Chválová

Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie 485

Typ: Zmluva o poskytnutí nenávratnej dotácie

Predmet:

Dotácia na výstavbu kontajnerového stojiska

Výška dotácie :

330 EUR

Dátum uzatvorenia:

14.12.2012

Dátum zverejnenia:

18.12.2012

Príjemca: Bytový podnik Dúbravka, spol.s.r.o.

Ulica, číslo: Fedákova1

Mesto: 841 02 Bratislava

IČO: 35828994

Dátum účinnosti:

od 18.12.2012

Dátum platnosti do:

31. 12. 2012

Organizácia:

Mestská časť Bratislava-Dúbravka

Útvar:

Oddelenie životného prostredia

Zodpovedný:

     Ing. Jana ChválováDúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny