12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyZverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Mestská časť Bratislava–Dúbravka v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer:

1.    predať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa

  • pozemok k. ú. Dúbravka parc. č. 873/2 k. ú. Dúbravka Ľubici Zemanovej

2.    prenajať v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný osobitného zreteľa:

  • pozemok parc. č. 3470/4 k. ú. Dúbravka o výmere 7828 m2
  • stavbu súp. č. 1953 postavenú na pozemku parc. č. 1418 na Pekníkovej ul. č. 4 a priľahlý pozemok parc. č. 1419 k. ú. Dúbravka o výmere 2790 m2
  • nebytové priestory učebňu č. 6 s výmerou 65,70 m2, učebňu č. 7 s výmerou 66,75 m2 a kabinet č. 5 s výmerou 21,20 m2 na prízemí bloku A bývalej školy na Bílikovej ul. č. 34
  • časť pozemku parc. č. 3175/19 k. ú. Dúbravka Jaroslavovi Belišovi a Jane Belišovej
  • časť pozemku parc. č. 3175/19 k. ú. Dúbravka Igorovi Igazovi
  • pozemky parc. č. 3446/76 a 3418/15 k. ú. Dúbravka pre Antonovi Jakubíkovi
  • pozemky parc. č. 3446/80 a 3446/81 k. ú. Dúbravka Štefanovi Jakubíkovi
  • časť pozemku parc. č. 2401/40 k. ú. Dúbravka pre Mgr. Jozefovi Šimúthovi, PhD.
  • časť pozemku registra „E“ parc. č. 1040 k. ú. Dúbravka spoločnosti W Residence, s.r.o.

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny