12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyVýberové konanie

Výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Pri kríži 11, 841 02 Bratislava

s nástupom 1. mája 2015.

Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadovanými predpokladmi sú:

* Splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

* Bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.

* Telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

* Ovládanie štátneho jazyka

* Atestácia 1. stupňa

* Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods.5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

* znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve základnej školy s právnou subjektivitou

Inými požadovanými predpokladmi sú:

* znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)

* osobnostné a morálne predpoklady, komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti

Požadované doklady:

1.    Prihláška do výberového konania

2.    Vyplnený osobný dotazník

3.    Štruktúrovaný životopis

4.    Overený doklad o absolvovanom stupni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore

5.    Vpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

6.    Lekárskej potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

7.    Overený doklad o absolvovaní 1. atestácie ( § 61, ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.)

8.    Doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe

9.    Koncepciu rozvoja základnej školy

10.    Fotokópie ďalších dokladov, preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (kópie získaných certifikátov, 2. kvalifikačnej skúšky a pod.)

11.    Čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé

12.    Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomné prihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskôr 15. apríla 2015 do 16.00 h.

Obálku označte: „Neotvárať - Výberové konanie ZŠ Pri kríži“. Na obálke uveďte adresu odosielateľa.

                             RNDr. Martin Zaťovič, v. r.

    starosta


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny