12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyUpozornenie

Upozornenie

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ako miestne a vecne príslušný územnosprávny orgán v zmysle § 4 ods. 3 písm. e) a f) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 29, ods. 1, písm. e) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien, podľa § 7 ods. 5 a § 13 ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/1996 zo dňa 24.10.1996 o vykonaní rozkopávkových prác na území hlavného mesta SR Bratislavy, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2008 zo dňa 19.02.2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, podľa VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 2/2007 zo dňa 11.12.2007 o miestnych daniach na území v mestskej časti Bratislava-Dúbravka v znení neskorších dodatkov a podľa VZN mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 3/2012 zo dňa 24.4.2012 o vykonávaní rozkopávkových prác a zaujatia územia na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej len „VZN č. 3/2012), Vás vzhľadom na pribúdajúci počet rozkopávkových prác a zaujatí územia na verejných priestranstvách bez povolenia,

u p o z o r ň u j e

na možnosť uloženia sankcie, v prípade vykonávania rozkopávky a zaujatia územia na verejných priestranstvách bez písomného súhlasu mestskej časti.

Podľa § 4 ods. 5 VZN č. 3/2012 je žiadateľ povinný o povolenie na rozkopávku a zaujatie územia na verejnom priestranstve podať žiadosť v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred uvažovaným začatím rozkopávky a zaujatím územia na verejnom priestranstve.

V prípade havárie je vlastník alebo správca povinný podľa § 5 ods. 4 VZN č. 3/2012 oznámiť vznik havárie do 12 hodín od zistenia vzniku poruchy na pozemnej komunikácii a do 24 hodín na ostatných verejných priestranstvách.

Podľa § 11 ods. 1 a ods. 4 VZN č. 3/2012 je starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka pri porušení tohto nariadenia oprávnený uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6.638, 78 Eur a fyzickej osobe pokutu do výšky 33 Eur.


« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny