12. augusta 2022
Meniny má Darina
DúbravkaElektronická úradná tabuľa - oznamyVerejné oznamyElektričková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

Mestská časť Bratislava – Dúbravka, zastúpená starostom MČ RNDr. Martinom Zaťovičom oznamuje verejnosti, že na základe požiadavky oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava, si Vás dovoľujeme informovať o investičnom zámere

„Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“

navrhovateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava v zastúpení REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava.

Do dokumentu je možné nahliadnuť na oddelení územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských činností, Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na ulici Pri kríži 14. Písomné stanoviská môže verejnosť zaslať do 02.06.2015 na adresu:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4.

Zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania (142 kB)

« Späť

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny