22. januára 2021
Meniny má Zora
DúbravkaMiestny úradPark Hanulova

Revitalizácia verejného priestoru na Hanulovej ulici

Riešené územie navrhovaného revitalizovaného parku sa nachádza v zastavanej časti mestskej časti Dúbravka na ulici Hanulová.
Revitalizáciou existujúceho parku dôjde k výmene starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú normové kritéria, k rekonštrukcii asfaltového ihriska za multifunkčné ihrisko, k rekonštrukcii vnútroareálových múrikov, oplotenia, spevnených plôch, kanalizácie.Revitalizácia priestoru zahŕňa návrh nových lavičiek, odpadkových košov, terénnych úprav, výsadbu novej zelene a návrh nového osvetlenia.
V území sa nachádza čiastočne vzrástla zeleň a kroviny, ktoré návrh plne rešpektuje, tak aby nedošlo k jej výrubu. Revitalizovaný park je verejne prístupný s oplotením. Pozemky s navrhovanou aktivitou sú vo vlastníctve Magistrátu hl.mesta Bratislava.
Pozemok má mierny sklon, len v južnej časti je svahovitý, ohraničený oplotením, prístupným z ulice Hanulová. Vrámci areálu sa nachádza prevádzka reštaurácie a tenisových kurtov, ktoré nie sú predmetom riešeného parku.
Revitalizáciou horeuvedeného priestoru nedôjde k narušeniu existujúcej prevádzky, rovnako ani riešený objekt nebude svojou prevádzkou negatívne vplývať na tieto existujúce prevádzky a životné prostredie.

Projektová dokumentácia (9,2 MB, zip)

Dúbravská televízia

Videozáznamy

Videozáznamy MZ nakrúcané DTV.

dubravska.televizia@internet.sk       

Dúbravská televízia, spol. s r.o., Saratovská 2/A, 841 02  Bratislava

Dúbravské noviny